ΠΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (beyond visual line of site)

BVLOS

Η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και η EASA (Ευρωπαίκός Οργανισμός Ασφάλειας Αεροπορίας) απαιτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση για πτήσεις σε απόσταση πέραν της οπτκής επαφής. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και πρακτική εξέταση για την απόκτηση ειδικότητας.
Ως τέτοια πτήση, νοείται η λειτουργία του ΣμηΕΑ σε απόσταση όπου δεν είναι δυνατή η απευθείας οπτική επαφή του χειριστή με το ΣμηΕΑ.
Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα προσφέρονται αναλυτικά όλες οι απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για την ασφαλή διεξαγωγή τέτοιων πτήσεων με ταυτόχρονη χρήση ηλεκτρονικών βοηθημάτων πλοήγησης, αποκτώντας έτσι την ειδικότητα BVLOS.
Write your awesome label here.

Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται εξ' αποστάσεως και η πρακτική εκπαίδευση, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνοπτικά περιλαμβάνει:


Θεωρητική Εκπαίδευση

• Πτητικά χαρακτηριστικά

• Απογείωση και προσγείωση

• Ρύθμιση παραμέτρων ασφαλείας του συστήματος

• Σχεδιασμός τροχιών πτήσης με χρήση ψηφιακού μοντέλου εδάφους/επιφανείας
• Ασφάλεια πτήσεων και ρόλος παρατηρητών
• Ηλεκτρονικά βοηθήματα ναυσιπλοΐας

• Αναγκαστική προσγείωση

• Απώλεια τηλεμετρίας και προβλήματα


Πρακτική εκπαίδευση
• Σχεδιασμός πτήσης
• Προπτητικοί έλεγχοι
• Έλεγχος καιρικών συνθηκών προορισμού
• Επισκόπηση σημείου απογείωσης/προσγείωσης
• Επισκόπηση ανάγλυφου εδάφους
• Σχεδιασμός τροχιών
• Απογείωση
• Παρακολούθηση δεδομένων τηλεμετρίας
• Πτήση με χρήση βοηθημάτων πλοήγησης
• Προσγείωση και μεταπτητικοί έλεγχοι

Πρακτική Εξέταση
  • Με το πέρας της πρακτικής εκπαίδευσης, ακολουθεί πρακτική εξέταση.
Για την εγγραφή στο μάθημα, απαιτούνται η εγγραφή και λήψη διπλώματος στις υποκατηγορίες Α1/Α3 & Α2 της ανοικτής κατηγορίας, καθώς και τα προπαρασκευαστικά μαθήματα UAS Pilot Level 1 & 2

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Δημιουργήθηκε με